ข้อมูลจังหวัด

+ดูแผนที่นครปฐม + พยากรณ์อากาศในนครปฐมนครปฐม


ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า
นครปฐม จังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางประมาณ ๕๖ กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ“พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแพร่อารยธรรมพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ทั้งยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด เมืองนครปฐมเดิมตั้งอยู่ริมทะเลเคยเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยทวาราวดีเพราะเป็นราชธานีที่สำคัญ มีหลักฐานเชื่อว่าศาสนาพุทธและอารยธรรมจากประเทศอินเดียเผยแพร่เข้ามาที่นครปฐมเป็นแห่งแรก โดยสันนิษฐานจากองค์พระปฐมเจดีย์และซากโบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบที่จังหวัดนครปฐม นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ำ และสร้างเมืองใหม่ขึ้น ชื่อว่า “นครชัยศรี” หรือ “ศิริชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาหลายร้อยปี จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ยังทรงผนวชได้เสด็จธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ไหนจะเทียบเท่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เริ่มทำทางรถไฟสายใต้ แต่ตอนนั้นเมืองนครปฐมยังเป็นป่ารกอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย์เหมือนที่เคยตั้งมาแล้วในสมัยโบราณ เมืองนครปฐมจึงอยู่ต่อมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นที่ตำบลสนามจันทร์เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐาน และโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย ให้สร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชาขึ้น ทรงพระราชทานนามว่า “สะพานเจริญศรัทธา” ต่อมาให้เปลี่ยนชื่อเมือง “นครชัยศรี” เป็น “นครปฐม” แต่ชื่อมณฑลยังคงเรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” อยู่ จนกระทั่งยุบเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปัจจุบันนครชัยศรีมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๑๖๘.๓๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๓๕๕,๒๐๔ ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม พื้นที่ทั่วไปของจังหวัดนครปฐมเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองและอำเภอกำแพงแสนเท่านั้น ส่วนที่ราบลุ่มบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน (แม่น้ำนครชัยศรี) ได้แก่ ท้องที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอบางเลน เป็นที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม การทำสวน ทำไร่ และสวนผลไม้ โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดนครปฐมจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองส้มโอหวานอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี


การเดินทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายเก่า สายถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข ๔) ผ่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม หรือ เส้นทางสายใหม่ จากกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี ผ่านพุทธมณฑล นครชัยศรี ไปจนถึงตัวจังหวัดนครปฐม
รถโดยสารประจำทาง ทาง การเดินทางไปจังหวัดนครปฐม สามารถเดินทางได้จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๒๓.๑๕ น. ซึ่งมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศวิ่ง ๒ เส้นทาง คือ
สายเก่า (กรุงเทพฯ-อ้อมใหญ่-สามพราน-นครปฐม) มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น ๒ สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ราชบุรี, กรุงเทพฯ-บางลี่
สายใหม่ (กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี-นครปฐม) สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น ๑ สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ด่านช้าง(สีน้ำเงิน) หรือ รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, สายกรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก, กรุงเทพฯ-เพชรบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๒๓.๐๐ น. รถอกทุก ๑๕ นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๕๖๐๕, ๐ ๒๔๓๔ ๗๑๙๒, ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙ และ นครปฐมทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๔๙๗๑ นครปฐม โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๓๑๑๓ หรือ HYPERLINK http://www.transport.co.th www.transport.co.th
รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟไปจังหวัดนครปฐมทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ และที่สถานีรถไฟธนบุรี โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๑๐๒ หรือ www.railway.co.th


คลิปนครปฐม

เทย เที่ยว ไทย ตอน 124 - พาเที่ยว นครปฐม
เทย เที่ยว ไทย ตอน 124 - พาเที่ยว นครปฐม
พาเที่ยว นครปฐม เต็มอิ่ม5ที่ ใน1วัน
พาเที่ยว นครปฐม เต็มอิ่ม5ที่ ใน1วัน
NAKHONPATHOMUNITED TV Hilight นครปฐม ยูไนเต็ด เอฟซี 5-1 ศรีราชา เอฟซี
NAKHONPATHOMUNITED TV Hilight นครปฐม ยูไนเต็ด เอฟซี 5-1 ศรีราชา เอฟซี
แมน นครปฐม เบรค 120 แต้ม ชิงแชมป์ประเทศไทย 2557
แมน นครปฐม เบรค 120 แต้ม ชิงแชมป์ประเทศไทย 2557
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวนครปฐม
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวนครปฐม
max zeed นครปฐม
max zeed นครปฐม
เพลงนิราศรักนครปฐม   ไพรวัลย์ ลูกเพชร
เพลงนิราศรักนครปฐม ไพรวัลย์ ลูกเพชร
แมน นครปฐม เบรค 116 แต้ม ชิงแชมป์ประเทศไทย 2557
แมน นครปฐม เบรค 116 แต้ม ชิงแชมป์ประเทศไทย 2557
โค้กคัพ ครั้งที่ 18 นครปฐมยูไนเต็ด Vs บุรีรัมย์ยูไนเต็ด
โค้กคัพ ครั้งที่ 18 นครปฐมยูไนเต็ด Vs บุรีรัมย์ยูไนเต็ด
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
หัวใจลูกทุ่ง นิราศรักนครปฐม   YouTube
หัวใจลูกทุ่ง นิราศรักนครปฐม YouTube
นิราศรักนครปฐม  ยอดรัก  สลักใจ
นิราศรักนครปฐม ยอดรัก สลักใจ
ภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายที่นครปฐม
ภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายที่นครปฐม

"เปิดสนามฟุตบอล ดีวิชั่น 1 "นครปฐม ยูไนเต็ด"เสมอ"ประจวบ เอฟซี" 1-1" จากนครปฐม
หนุ่มสุพรรณ สาวนครปฐม เมืองมนต์ สมบัติเจริญ บรรจง สมใจ
หนุ่มสุพรรณ สาวนครปฐม เมืองมนต์ สมบัติเจริญ บรรจง สมใจ
วันปีใหม่ วัยรุ่นรวมพลระดมยิงปืนขึ้นฟ้า นครปฐม
วันปีใหม่ วัยรุ่นรวมพลระดมยิงปืนขึ้นฟ้า นครปฐม
ตำรวจจับเด็กแว้นใน จนครปฐม ได้ 22 คน   ข่าวไทยพีบีเอส
ตำรวจจับเด็กแว้นใน จนครปฐม ได้ 22 คน ข่าวไทยพีบีเอส
เลี้ยงจระเข้ นครปฐม ตอน2
เลี้ยงจระเข้ นครปฐม ตอน2
The Trust Condo นครปฐม
The Trust Condo นครปฐม
สลด! โจ๋ยิงอริดับกลางตลาดเมืองนครปฐม
สลด! โจ๋ยิงอริดับกลางตลาดเมืองนครปฐมความคิดเห็น

ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลจังหวัดสระบุรี

ข้อมูลจังหวัดแพร่

ข้อมูลจังหวัดยโสธร

ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลจังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลจังหวัดอยุธยา

ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลจังหวัดระนอง

ข้อมูลจังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลจังหวัดหนองคาย

ข้อมูลจังหวัดตาก

ข้อมูลจังหวัดนครพนม

ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลจังหวัดปัตตานี

ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลจังหวัดพิจิตร

ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจังหวัดนครนายก

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลจังหวัดลำปาง

ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลจังหวัดเลย

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลจังหวัดพัทลุง

ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลจังหวัดน่าน

ข้อมูลจังหวัดสงขลา

ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลจังหวัดตราด

ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลจังหวัดมหาส่ารคาม

ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจังหวัดกระบี่

ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลจังหวัดลำพูน

ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลจังหวัดพะเยา

ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลจังหวัดยะลา

ข้อมูลจังหวัดพังงา

ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลจังหวัดระยอง

ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจังหวัดตรัง

ข้อมูลจังหวัดสตูล

ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลจังหวัดชุมพร

ข้อมูลจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลจังหวัดสิงห์บุรี