ข้อมูลจังหวัด

+ดูแผนที่นครปฐม + พยากรณ์อากาศในนครปฐมนครปฐม


ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า
นครปฐม จังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางประมาณ ๕๖ กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ“พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแพร่อารยธรรมพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ทั้งยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด เมืองนครปฐมเดิมตั้งอยู่ริมทะเลเคยเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยทวาราวดีเพราะเป็นราชธานีที่สำคัญ มีหลักฐานเชื่อว่าศาสนาพุทธและอารยธรรมจากประเทศอินเดียเผยแพร่เข้ามาที่นครปฐมเป็นแห่งแรก โดยสันนิษฐานจากองค์พระปฐมเจดีย์และซากโบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบที่จังหวัดนครปฐม นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ำ และสร้างเมืองใหม่ขึ้น ชื่อว่า “นครชัยศรี” หรือ “ศิริชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาหลายร้อยปี จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ยังทรงผนวชได้เสด็จธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ไหนจะเทียบเท่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เริ่มทำทางรถไฟสายใต้ แต่ตอนนั้นเมืองนครปฐมยังเป็นป่ารกอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย์เหมือนที่เคยตั้งมาแล้วในสมัยโบราณ เมืองนครปฐมจึงอยู่ต่อมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นที่ตำบลสนามจันทร์เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐาน และโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย ให้สร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชาขึ้น ทรงพระราชทานนามว่า “สะพานเจริญศรัทธา” ต่อมาให้เปลี่ยนชื่อเมือง “นครชัยศรี” เป็น “นครปฐม” แต่ชื่อมณฑลยังคงเรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” อยู่ จนกระทั่งยุบเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปัจจุบันนครชัยศรีมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๑๖๘.๓๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๓๕๕,๒๐๔ ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม พื้นที่ทั่วไปของจังหวัดนครปฐมเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองและอำเภอกำแพงแสนเท่านั้น ส่วนที่ราบลุ่มบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน (แม่น้ำนครชัยศรี) ได้แก่ ท้องที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอบางเลน เป็นที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม การทำสวน ทำไร่ และสวนผลไม้ โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดนครปฐมจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองส้มโอหวานอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี


การเดินทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายเก่า สายถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข ๔) ผ่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม หรือ เส้นทางสายใหม่ จากกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี ผ่านพุทธมณฑล นครชัยศรี ไปจนถึงตัวจังหวัดนครปฐม
รถโดยสารประจำทาง ทาง การเดินทางไปจังหวัดนครปฐม สามารถเดินทางได้จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๒๓.๑๕ น. ซึ่งมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศวิ่ง ๒ เส้นทาง คือ
สายเก่า (กรุงเทพฯ-อ้อมใหญ่-สามพราน-นครปฐม) มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น ๒ สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ราชบุรี, กรุงเทพฯ-บางลี่
สายใหม่ (กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี-นครปฐม) สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น ๑ สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ด่านช้าง(สีน้ำเงิน) หรือ รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, สายกรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก, กรุงเทพฯ-เพชรบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๒๓.๐๐ น. รถอกทุก ๑๕ นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๕๖๐๕, ๐ ๒๔๓๔ ๗๑๙๒, ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙ และ นครปฐมทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๔๙๗๑ นครปฐม โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๓๑๑๓ หรือ HYPERLINK http://www.transport.co.th www.transport.co.th
รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟไปจังหวัดนครปฐมทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ และที่สถานีรถไฟธนบุรี โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๑๐๒ หรือ www.railway.co.th


คลิปนครปฐม

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวนครปฐม
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวนครปฐม
Songkran 2013 สงกรานต์ นครปฐม 2556
Songkran 2013 สงกรานต์ นครปฐม 2556
พาเที่ยวนครปฐม
พาเที่ยวนครปฐม
คลิปรถไฟชนรถสิบล้อ ที่นครปฐม เหตุไม่มีที่กั้น
คลิปรถไฟชนรถสิบล้อ ที่นครปฐม เหตุไม่มีที่กั้น
แก๊งค์แว๊นซ์ป่วนเด็กศิลปากร นครปฐม
แก๊งค์แว๊นซ์ป่วนเด็กศิลปากร นครปฐม
เลี้ยงจระเข้ นครปฐม ตอน2
เลี้ยงจระเข้ นครปฐม ตอน2
เชียงใหม่ fc เหย้า นครปฐม utd D1 ไอดูเชียงใหม่ 8 มี ค 57
เชียงใหม่ fc เหย้า นครปฐม utd D1 ไอดูเชียงใหม่ 8 มี ค 57
เด็กนครปฐม รวยเปรี้ยงรับ 1 ล้านจากอิชิตัน สุดดีใจเก็บตังค์เรียนต่อโลดด
เด็กนครปฐม รวยเปรี้ยงรับ 1 ล้านจากอิชิตัน สุดดีใจเก็บตังค์เรียนต่อโลดด
ตำรวจจับเด็กแว้นใน จนครปฐม ได้ 22 คน   ข่าวไทยพีบีเอส
ตำรวจจับเด็กแว้นใน จนครปฐม ได้ 22 คน ข่าวไทยพีบีเอส
ภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายที่นครปฐม
ภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายที่นครปฐม
ด1 นครปฐม ยูไนเต็ด 3-4 อ่างทอง เอฟซี
ด1 นครปฐม ยูไนเต็ด 3-4 อ่างทอง เอฟซี
Open House มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Open House มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
hongtonggas แจกโชควันที่ 6 ออกบูธงานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ จนครปฐม
hongtonggas แจกโชควันที่ 6 ออกบูธงานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ จนครปฐม
TBL 2014 นครปฐมแมดโกท VS โมโนแวมไพร์ 07-06-14 1430น
TBL 2014 นครปฐมแมดโกท VS โมโนแวมไพร์ 07-06-14 1430น
สาวนครปฐม - ละอองดาว สกาวเดือน
สาวนครปฐม - ละอองดาว สกาวเดือน
นิราศรักนครปฐม ไพรวัลย์ ลูกเพชรไพบูลย์ บุตรขัน เป็นผู้แต่ง
นิราศรักนครปฐม ไพรวัลย์ ลูกเพชรไพบูลย์ บุตรขัน เป็นผู้แต่ง
MTUTDTV นครปฐม vs เมืองทองฯ ลีกคัพ 64ทีม
MTUTDTV นครปฐม vs เมืองทองฯ ลีกคัพ 64ทีม
ทีมฟุตบอลนครปฐมจะไปมวยโลก
ทีมฟุตบอลนครปฐมจะไปมวยโลก
hongtonggas แจกโชควันที่ 5 ออกบูธงานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ จนครปฐม
hongtonggas แจกโชควันที่ 5 ออกบูธงานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ จนครปฐม
เพลงนิราศรักนครปฐม   ไพรวัลย์ ลูกเพชร
เพลงนิราศรักนครปฐม ไพรวัลย์ ลูกเพชรความคิดเห็น

ข้อมูลจังหวัดตรัง

ข้อมูลจังหวัดกระบี่

ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลจังหวัดอยุธยา

ข้อมูลจังหวัดแพร่

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลจังหวัดลำพูน

ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลจังหวัดนครนายก

ข้อมูลจังหวัดสระบุรี

ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลจังหวัดมหาส่ารคาม

ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลจังหวัดตราด

ข้อมูลจังหวัดนครพนม

ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลจังหวัดน่าน

ข้อมูลจังหวัดปัตตานี

ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจังหวัดหนองคาย

ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลจังหวัดพังงา

ข้อมูลจังหวัดพะเยา

ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลจังหวัดระยอง

ข้อมูลจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลจังหวัดชุมพร

ข้อมูลจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลจังหวัดตาก

ข้อมูลจังหวัดเลย

ข้อมูลจังหวัดระนอง

ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลจังหวัดพัทลุง

ข้อมูลจังหวัดสงขลา

ข้อมูลจังหวัดสิงห์บุรี

ข้อมูลจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลจังหวัดลำปาง

ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลจังหวัดยะลา

ข้อมูลจังหวัดพิจิตร

ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจังหวัดยโสธร

ข้อมูลจังหวัดสตูล

ข้อมูลจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลจังหวัดชัยนาท


© 2014 5nok.com ข้อมูลจังหวัดนครปฐม || Privacy &Terms