ข้อมูลจังหวัด

+ดูแผนที่นครปฐม + พยากรณ์อากาศในนครปฐมนครปฐม


ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า
นครปฐม จังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางประมาณ ๕๖ กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ“พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแพร่อารยธรรมพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ทั้งยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด เมืองนครปฐมเดิมตั้งอยู่ริมทะเลเคยเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยทวาราวดีเพราะเป็นราชธานีที่สำคัญ มีหลักฐานเชื่อว่าศาสนาพุทธและอารยธรรมจากประเทศอินเดียเผยแพร่เข้ามาที่นครปฐมเป็นแห่งแรก โดยสันนิษฐานจากองค์พระปฐมเจดีย์และซากโบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบที่จังหวัดนครปฐม นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ำ และสร้างเมืองใหม่ขึ้น ชื่อว่า “นครชัยศรี” หรือ “ศิริชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาหลายร้อยปี จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ยังทรงผนวชได้เสด็จธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ไหนจะเทียบเท่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เริ่มทำทางรถไฟสายใต้ แต่ตอนนั้นเมืองนครปฐมยังเป็นป่ารกอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย์เหมือนที่เคยตั้งมาแล้วในสมัยโบราณ เมืองนครปฐมจึงอยู่ต่อมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นที่ตำบลสนามจันทร์เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐาน และโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย ให้สร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชาขึ้น ทรงพระราชทานนามว่า “สะพานเจริญศรัทธา” ต่อมาให้เปลี่ยนชื่อเมือง “นครชัยศรี” เป็น “นครปฐม” แต่ชื่อมณฑลยังคงเรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” อยู่ จนกระทั่งยุบเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปัจจุบันนครชัยศรีมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๑๖๘.๓๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๓๕๕,๒๐๔ ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม พื้นที่ทั่วไปของจังหวัดนครปฐมเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองและอำเภอกำแพงแสนเท่านั้น ส่วนที่ราบลุ่มบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน (แม่น้ำนครชัยศรี) ได้แก่ ท้องที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอบางเลน เป็นที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม การทำสวน ทำไร่ และสวนผลไม้ โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดนครปฐมจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองส้มโอหวานอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี


การเดินทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายเก่า สายถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข ๔) ผ่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม หรือ เส้นทางสายใหม่ จากกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี ผ่านพุทธมณฑล นครชัยศรี ไปจนถึงตัวจังหวัดนครปฐม
รถโดยสารประจำทาง ทาง การเดินทางไปจังหวัดนครปฐม สามารถเดินทางได้จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๒๓.๑๕ น. ซึ่งมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศวิ่ง ๒ เส้นทาง คือ
สายเก่า (กรุงเทพฯ-อ้อมใหญ่-สามพราน-นครปฐม) มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น ๒ สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ราชบุรี, กรุงเทพฯ-บางลี่
สายใหม่ (กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี-นครปฐม) สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น ๑ สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ด่านช้าง(สีน้ำเงิน) หรือ รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, สายกรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก, กรุงเทพฯ-เพชรบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๒๓.๐๐ น. รถอกทุก ๑๕ นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๕๖๐๕, ๐ ๒๔๓๔ ๗๑๙๒, ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙ และ นครปฐมทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๔๙๗๑ นครปฐม โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๓๑๑๓ หรือ HYPERLINK http://www.transport.co.th www.transport.co.th
รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟไปจังหวัดนครปฐมทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ และที่สถานีรถไฟธนบุรี โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๑๐๒ หรือ www.railway.co.th


คลิปนครปฐม

เทย เที่ยว ไทย ตอน 124 - พาเที่ยว นครปฐม
เทย เที่ยว ไทย ตอน 124 - พาเที่ยว นครปฐม
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวนครปฐม
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวนครปฐม
Songkran 2013 สงกรานต์ นครปฐม 2556
Songkran 2013 สงกรานต์ นครปฐม 2556
เด็กนครปฐม รวยเปรี้ยงรับ 1 ล้านจากอิชิตัน สุดดีใจเก็บตังค์เรียนต่อโลดด
เด็กนครปฐม รวยเปรี้ยงรับ 1 ล้านจากอิชิตัน สุดดีใจเก็บตังค์เรียนต่อโลดด
คลิปรถไฟชนรถสิบล้อ ที่นครปฐม เหตุไม่มีที่กั้น
คลิปรถไฟชนรถสิบล้อ ที่นครปฐม เหตุไม่มีที่กั้น
เลี้ยงจระเข้ นครปฐม ตอน2
เลี้ยงจระเข้ นครปฐม ตอน2
พาเที่ยวนครปฐม
พาเที่ยวนครปฐม
แก๊งค์แว๊นซ์ป่วนเด็กศิลปากร นครปฐม
แก๊งค์แว๊นซ์ป่วนเด็กศิลปากร นครปฐม
ภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายที่นครปฐม
ภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายที่นครปฐม
ตำรวจจับเด็กแว้นใน จนครปฐม ได้ 22 คน   ข่าวไทยพีบีเอส
ตำรวจจับเด็กแว้นใน จนครปฐม ได้ 22 คน ข่าวไทยพีบีเอส
เชียงใหม่ fc เหย้า นครปฐม utd D1 ไอดูเชียงใหม่ 8 มี ค 57
เชียงใหม่ fc เหย้า นครปฐม utd D1 ไอดูเชียงใหม่ 8 มี ค 57
ด1 นครปฐม ยูไนเต็ด 3-4 อ่างทอง เอฟซี
ด1 นครปฐม ยูไนเต็ด 3-4 อ่างทอง เอฟซี
hongtonggas แจกโชควันที่ 6 ออกบูธงานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ จนครปฐม
hongtonggas แจกโชควันที่ 6 ออกบูธงานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ จนครปฐม
สาวนครปฐม - ละอองดาว สกาวเดือน
สาวนครปฐม - ละอองดาว สกาวเดือน
Open House มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Open House มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นิราศรักนครปฐม ไพรวัลย์ ลูกเพชรไพบูลย์ บุตรขัน เป็นผู้แต่ง
นิราศรักนครปฐม ไพรวัลย์ ลูกเพชรไพบูลย์ บุตรขัน เป็นผู้แต่ง
hongtonggas แจกโชควันที่ 5 ออกบูธงานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ จนครปฐม
hongtonggas แจกโชควันที่ 5 ออกบูธงานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ จนครปฐม
เพลงนิราศรักนครปฐม   ไพรวัลย์ ลูกเพชร
เพลงนิราศรักนครปฐม ไพรวัลย์ ลูกเพชร
TBL 2014 นครปฐมแมดโกท VS โมโนแวมไพร์ 07-06-14 1430น
TBL 2014 นครปฐมแมดโกท VS โมโนแวมไพร์ 07-06-14 1430น
ทีมฟุตบอลนครปฐมจะไปมวยโลก
ทีมฟุตบอลนครปฐมจะไปมวยโลกความคิดเห็น

ข้อมูลจังหวัดนครพนม

ข้อมูลจังหวัดพัทลุง

ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลจังหวัดระนอง

ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลจังหวัดชุมพร

ข้อมูลจังหวัดสตูล

ข้อมูลจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลจังหวัดมหาส่ารคาม

ข้อมูลจังหวัดตรัง

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลจังหวัดสิงห์บุรี

ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลจังหวัดแพร่

ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจังหวัดยะลา

ข้อมูลจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลจังหวัดสระบุรี

ข้อมูลจังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลจังหวัดลำปาง

ข้อมูลจังหวัดนครนายก

ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลจังหวัดกระบี่

ข้อมูลจังหวัดหนองคาย

ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลจังหวัดตาก

ข้อมูลจังหวัดสงขลา

ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจังหวัดน่าน

ข้อมูลจังหวัดพังงา

ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลจังหวัดพิจิตร

ข้อมูลจังหวัดลำพูน

ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลจังหวัดตราด

ข้อมูลจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจังหวัดระยอง

ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลจังหวัดอยุธยา

ข้อมูลจังหวัดพะเยา

ข้อมูลจังหวัดยโสธร

ข้อมูลจังหวัดปัตตานี

ข้อมูลจังหวัดเลย

ข้อมูลจังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลจังหวัดอุดรธานี


© 2014 5nok.com ข้อมูลจังหวัดนครปฐม || Privacy &Terms